Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné pre kultúru mesta Mladá Boleslav a.s. so sídlom Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav, IČ: 28166426dále len kultúra mesta Mladá Boleslav.

Informácie na spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Kultúra mesta Mladá Boleslav dbá na ochranu osobných udajov, ktoré nám odovzdávate. Je dȏležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Společnosť Kultura mesta Mladá Boleslav dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám ponúkajú. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovanie. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neponúkajú ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informacie

Vaším právom je požiadať Spoločnosť Kultúra mesta Mladá Boleslav o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe. Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záloh, archívov a pod.).

Právo na prenositeľnosť udajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanej, bežne používanom a strojovo citeľnom formáte. Na základe Vašej Žiadosti mȏžu byť tieto dáta ponúknuté inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa mȏžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktualné a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli radno vykonávať svoju činnosť Správcu. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte že naše údaje doposiaľ nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. Svoje dáta môžete skontrolovať a alebo zmeny po prihlásení na tomto webe. Ak si nie ste istý, neváhajte nás kontaktovať na e-mail: infocentrum@kulturamb.cz

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nebudú spracované v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesř  námietky a my následne preveríme oprávnenosť Vášej požiadávky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené kým nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa taktiež s námietkami proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušnom dozornom úrade na ochranu osobných údajov na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.
Právo na obmedzené spracovanie
Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievam, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievajú, že tieto údaje doteraz nepotrebujú na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napr emailová adresa v rámci zasielania newsletteru), máte právo to kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame iba na základe Vášho súhlasu musíme povinne  vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnenému záujmu. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát z dȏvodu havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžit  k ďalším účelom spracovania.

Kam sa môžete obrátiť?

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete taktiež obrátiť na e-mail: infocentrum@kulturamb.cz alebo na  kontaktnú adresu uvedenú v kontaktoch spoločnosti.

webové stránky

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme  ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

Vaša IP adresa

Otváranie stránky nášho webu
Kód odpovede http
Identifikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame len na účely našej právnej ochrany po dobu maximálne 10 rokov.

súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame súbory cookie. Viac informácií sa dozviete v prehlásení o používaní cookies a možnosti zamedzeného použitia.
31.10.2018 12:00:17 | prečítané 382x | ernest
 

Partneři

01
Infocentrum Mladá Boleslav
04
Škoda auto
05
07
10
11
20
logo PPNA
Logo Schneider Airsystems
Logo Schinkman
Logo Embe pivovar, autor: Embe pivovar
Středočeská centrala cestovního ruchu
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load